Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2014

pestkaa

July 16 2014

June 11 2014

pestkaa
pestkaa
9007 6af8
Reposted fromretaliate retaliate viaonlyfaint onlyfaint

June 07 2014

pestkaa
pestkaa
0190 3d08 500
Bather (Oil on canvas) by Igor Belkovsky, 1962
Reposted fromrol rol viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

May 29 2014

pestkaa
4668 b268 500
Yes!
pestkaa
9222 ada4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk

May 22 2014

pestkaa
3641 6d36 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakredek kredek
pestkaa
1236 38ae 500
window
Reposted fromjayda-norton jayda-norton viacats cats
4474 3198
pestkaa
"Czy jestem zakochany? Tak, ponieważ czekam. Inny nie czeka nigdy. Czasem chcę odgrywać tego, kto nie czeka; próbuję gdzieś czymś się zająć, przyjść spóźniony; ale w tej grze zawsze przegrywam: cokolwiek zrobię, jestem bezczynny, punktualny, a nawet przychodzę za wcześnie. Fatalna tożsamość zakochanego to nic innego jak: jestem tym, który czeka."
— Roland Barthes, "Fragmenty dyskursu miłosnego" via https://www.facebook.com/Uniesieni
Reposted fromraita raita vianienasycenie nienasycenie

May 21 2014

pestkaa
pestkaa
7253 c0b1
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaemciu emciu

April 07 2014

pestkaa
7652 084f

March 29 2014

pestkaa
9810 9e98 500
Reposted fromroyals royals viadiedrunk diedrunk
pestkaa

March 28 2014

9749 8cc0 500
Reposted frommrautyna mrautyna viamarisette marisette

March 26 2014

swedishish
Reposted fromweheartit weheartit viaDoopamina Doopamina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl